Verantwoording vanuit de Governance Code

WoonGenoot is transparant en in balans. In onze organisatie doen we wat we moeten doen en spreken we elkaar er op aan wanneer dit niet zo is. Want goed bestuur van een onderneming is niet alleen een zaak van procedures en reglementen opstellen, maar ook een kwestie van doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zoals transparantie, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, checks and balances, in de praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen. Voor woningcorporaties is sinds 1 januari 2007 de Governance Code voor woningcorporaties van kracht. Hierin staan aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Uitgangspunt is ‘pas toe of leg uit’: afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel met goede argumenten. WoonGenoot onderschrijft deze code. De raad van commissarissen onderschrijft de integriteitscode, de klokkenluidersregeling en de privacy verklaring (AVG) van WoonGenoot. 

Het bestuursmodel van WoonGenoot
WoonGenoot heeft haar governancestructuur ingericht volgens het eenlaags bestuursmodel. We werken met een raad van commissarissen bestaande uit vijf personen en een bestuurder. De taken van de bestuurder en raad van commissarissen zijn vastgelegd in statuten Stg Woningcorporatie WoonGenoot.pdf (pdf). Deze zijn verder uitgewerkt in een en een reglement werkwijze raad van commissarissen (pdf). 

De raad van bestuur bestaat uit:

 • De heer C.L. (Kees) van Kampen

De raad van commissarissen bestaat uit:

 • De heer E.J.J. Fransen (voorzitter)
 • Mevrouw M.C.J. den Uil-van Heijster
 • De heer S. Versluijs
 • De heer K.J.H.M. van Sleeuwen
 • De heer J. van Baars

Kerncommissies
De raad van commissarissen heeft twee kerncommissies ingesteld, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
De auditcommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen en richt zich op advisering aan de raad van commissarissen op het gebied van het toezicht op het bestuur ten aanzien van:

 • De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • De financiële informatievoorziening aan de raad van commissarissen en derden door WoonGenoot
 • Naleving van aanbeveling en opvolging van opmerkingen van de externe accountant
 • De relatie met de externe accountant
 • Treasuryactiviteiten
 • Informatie- en communicatietechnologie en toepassing daarvan bij WoonGenoot.

De belangrijkste taak van de remuneratiecommissie is het doen van voorstellen over het bezoldigingsbeleid aangaande het bestuur, het houden van een jaarlijks functioneringsgesprek met het bestuur en het opmaken van een beoordelingsrapport van het bestuur waarin tenminste is opgenomen een evaluatie van de prestaties van het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar. De commissie brengt hierover aan de raad van toezicht verslag uit. 

Profielschets raad van commissarissen
De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op basis van een profielschets. De hier genoemde profielkenmerken gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan die algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren waarmee invulling aan de al in de raad aanwezige competenties op dat moment gewenst is. In november 2017 heeft de Raad van Commissarissen deze profielschets vastgelegd in de profielbeschrijving Raad van Commissarissen.

Rooster van aftreden

feb Sleeuwen
november 2018: A.T.M. Bouwmeister-Wegdam (einde 2e periode, niet herkiesbaar)
februari 2019: K.J.H.M. van Sleeuwen (einde 1e periode, herkiesbaar)
november 2019: M.C.J. den Uil-van Heijster (einde 2e periode, niet herkiesbaar)
november 2020: E.J.J. Fransen (einde 2e periode, niet herkiesbaar)
   


Visitatie
De Governancecode geeft aan dat iedere woningcorporaties zich eens per vier jaar moeten laten visiteren. Een onafhankelijke visitatiecommissie geeft hierbij een oordeel over de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van de corporatie. Voor WoonGenoot is dit waardevolle informatie om te zien of we de juiste koers varen en waar onze verbeterpunten liggen. De meest recente visitatie heeft najaar 2017 plaatsgevonden over de periode 2014 – 2017. Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie van WoonGenoot over deze periode zijn begin 2018 gepubliceerd.

 

 

Documenten